Gate in countryside with mountain backdrop

Lleoedd hardd fel gofodau ymryson

Archwilio effaith bosibl cynlluniau rheoli tirwedd newydd Llywodraeth Cymru ar weithgareddau a gwerthoedd economaidd, amgylcheddol a diwylliannol trigolion a rhanddeiliaid Bryniau Cambrian.

Tîm Prosiect

Dr Donna Udall

Athro Rhys Jones

Cydweithwyr

Coventry University Group - Lead

Ymhlith y cydweithwyr mae Cymdeithas Mynyddoedd Cambria

Hyd y prosiect

Mawrth 2024 tan Mehefin 2025

Ariannwr

British Academy

Gwerth y prosiect

£10,000

 

 

 

Aberystwyth University logo


Trosolwg o'r Prosiect

Mae Mynyddoedd Cambrian Cymru (MCC) yn cynnwys un o'r ardaloedd anial anghysbell olaf ar ôl yn ne Prydain. Ffermio defaid yw'r prif gynhaliad economaidd ers yr 11eg ganrif. Fodd bynnag, yn y 1950au prynodd y Comisiwn Coedwigaeth dir i blannu coedwigoedd ar gyfer pren gan arwain at golli llawer o ffermydd a chymunedau ffermio. Gyda Chynllun Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru a’r bwriad a nodwyd yn ddiweddar i blannu 86 miliwn o goed, mae’r bwgan o golli teuluoedd, ffermydd a chymunedau Cymraeg eu hiaith yn cynyddu’n gyflym eto. Bydd deall barn trigolion yn y MCC yn hanfodol ar gyfer datblygu a gweithredu polisi ac ar gyfer derbyn a llwyddiant cynlluniau sy'n dod i mewn. Bydd y prosiect hwn yn unigryw wrth geisio canfasio POB sector o'r gymuned a rhanddeiliaid o fewn y MCC am eu barn ar dirwedd leol a'i werth economaidd, amgylcheddol (gan gynnwys bioamrywiaeth) a diwylliannol a'u barn ar gynlluniau arfaethedig.

Amcanion y prosiect

Nod y prosiect hwn yw ateb y cwestiwn: Sut mae trigolion a rheolwyr tir Bryniau Cambria yn edrych ar gynlluniau rheoli tirwedd y gorffennol a’r dyfodol o ran eu heffaith amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd ar y mynyddoedd a’i phobl?
I gyrraedd y nod hwn, mae gan y prosiect hwn dri amcan allweddol;

  1. Darparu trosolwg o gynlluniau blaenorol ers y 1950au y mae trigolion y CRM wedi canfod eu bod yn ffurfio’r berthynas rhwng pobl a lle a deall eu barn ar y cynlluniau hynny. Bydd y cynlluniau a ddadansoddir yn dibynnu ar ymatebion trigolion a rhanddeiliaid (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, CNC, Dŵr Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y Comisiwn Coedwigaeth, RSPB, undebau ffermwyr).
  2. Deall effaith bosibl cynlluniau newydd Llywodraeth Cymru ar benderfynyddion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol gweithio a byw o fewn y CMR yn unol â chanfyddiadau trigolion lleol a rhanddeiliaid.
  3. Penderfynu sut y dylid ystyried y safbwyntiau hyn yn erbyn gofynion cenedlaethol ar gyfer cynlluniau graddfa tirwedd a'r angen i'r genedl hefyd gydymffurfio â thargedau newid hinsawdd a chynaliadwyedd eraill.

Datganiad effaith

Gan ddefnyddio canlyniadau’r ymchwil, i weithio tuag at lywio polisi llywodraeth Cymru ar gynlluniau rheoli tirwedd yn y dyfodol sy’n ymgorffori’n hollbwysig y wybodaeth a’r hanes a rennir gan drigolion y CRM fel rhanddeiliaid allweddol.

Allbynnau

Bydd adroddiad ar gael i amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru yn ogystal â phapur academaidd.

See the English version here.

 Queen’s Award for Enterprise Logo
University of the year shortlisted
QS Five Star Rating 2023